Uprawnienia budowlane - wpisy do dziennika praktyk

Wszystko o kanalizacji i odwodnieniu. Dział poświęcony poradom na temat najnowszym rozwiązaniom technologicznym związanymi z kanalizacją, drenażem i oczyszczaniem ścieków.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

edit
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 09 maja 2006, 18:47
Uprawnienia budowlane - wpisy do dziennika praktyk

autor: edit » 24 wrz 2006, 20:13

Witam!

Od roku mam założony dziennik praktyk, no i zamierzam w koncu go wypelnić projektami w kótrych uczestniczyłem.
O ile wypełnienie dziennika z działki wykonawczej jest dla mnie stosunkowo proste, tak wpisy z projektow budzą jakieś niejasności.
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak szczegółowe muszą być wpisy, jak częste??
Jeśli byłoby to poparte przykładem projektu sieci deszczowej, to będe wdzięczny (a może jakieś skany z prowadzonego dziennika?)
Wpadają mi do głowy wpisy typu:
- wizja terenowa
- opracowanie podkładu mapowego
- kreślenie sytuacji, przekrojów, profili
- opracowanie końcowe projektu
- wykonanie kosztorysu.

Nie wiem czy nie za bardzo pobieżnie? Czy nie trzeba opisać szerzej czynności?

Druga sprawa - pewnie wszyscy to mają, że prowadzonych jest równolegle kilka projektów - jak wtedy prowadzić dziennik?

Trzecia sprawa - jak bardzo "wylewne" mają być comiesięczne wpisy prowadzącego?

pietja27
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 23 paź 2006, 23:34

autor: pietja27 » 23 paź 2006, 23:41

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 , zmiany: Dz. U. z 2004
r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005
r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006
r. Nr 12, poz. 63)

Rozdział 2

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Art. 12. 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się
działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub
samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz
nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;

6) (uchylony);

7) rzeczoznawstwo budowlane.

2. (10) Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1
pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju,
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną
funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi",
wydaną przez organ samorządu zawodowego.

......

Art. 13. 1. Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do:
1) projektowania;

2) kierowania robotami budowlanymi.

2. W uprawnieniach budowlanych należy określić specjalność i ewentualną
specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót
budowlanych objętych danym uprawnieniem.

3. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w art. 12
ust. 1 pkt 3 i 4.

4. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią
również podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych, o
których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 i 6(19).

Art. 14. 1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:

1) architektonicznej;

2) konstrukcyjno-budowlanej;

2a) drogowej;

2b) mostowej;

2c) (20) kolejowej;

2d) (21) wyburzeniowej;

2e) (22) telekomunikacyjnej;

3) (uchylony);

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;

6) (23) (uchylony).

2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane
specjalizacje techniczno-budowlane.

3. (24) Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w
ust. 1, wymaga:

1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów
architektoniczno-budowlanych:

a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o
wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;

4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o
wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na
bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji
technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod
kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

5. (25) Do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej
specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub ust. 3
pkt 3 lit. b.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Rozdział 2

Praktyka zawodowa

§ 4. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, powinna
być odbyta po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub świadectwa
ukończenia technikum lub szkoły policealnej, z zastrzeżeniem ust. 2, pod
kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we
właściwej specjalności.

2. Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego
roku studiów wyższych, z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów.

3. Do praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. c
ustawy, zalicza się również praktykę na budowie wykonywaną w ramach nadzoru
autorskiego pełnionego przez osobę, pod której kierunkiem odbywana jest
praktyka.

4. Do praktyki zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 lit. b oraz
pkt 4 lit. b ustawy, zalicza się dwuletnią praktykę w specjalności innej niż
specjalność uzyskiwanych uprawnień budowlanych.

§ 5. 1. Osoba odbywająca praktykę zawodową dokumentuje przebieg praktyki w
książce praktyki zawodowej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4.

2. Osoba, która zamierza odbyć praktykę zawodową, składa w izbie książkę
praktyki zawodowej do opieczętowania. Izba zwraca opieczętowaną książkę
praktyki zawodowej w terminie 7 dni od dnia jej złożenia.

3. W książce praktyki zawodowej wpisuje się:

1) wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub
budowie brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową, określając: rodzaj,
przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz, odpowiednio do
specjalności uzyskiwanych uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne
parametry techniczne;

2) określenie czynności wykonywanych w każdym tygodniu odbywanej
praktyki, potwierdzonych i zaopiniowanych co najmniej raz w miesiącu przez
osobę, pod której kierunkiem odbywana jest praktyka.

......

§ 6. 1. Przepisów § 5 i § 8 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do praktyki
zawodowej odbywanej za granicą.

2. Odbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być potwierdzone
zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się
praktyka zawodowa, zawierającym:

1) wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub
budowie brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową, określające:
rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz, odpowiednio
do specjalności uzyskiwanych uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne
parametry techniczne z podaniem osoby, pod której kierunkiem odbywana była
praktyka;

2) potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat
rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów
budowlanych, z określeniem charakteru wykonywanych czynności;

3) ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności,
dokonaną przez osobę, pod której kierunkiem odbywana była praktyka.

Interpretacje Głównego Inspektora Nadzoru:

Zgodnie z prawem budowlanym ubiega się pan o uprawnienia konstrukcyjne do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych , nie zalicza się do praktyki
przy:

a.. robotach rozbiórkowych
b.. wykończeniowych
c.. ociepleniowych i izolacjach termicznych
d.. montaż stolarki okiennej i drzwiowej
e.. wyburzenia, demontaże, próby końcowe jak np. próba szczelności,
f.. roboty okładzinowe jak klejenie płytek, roboty malarskie itp.
g.. Do dziennika praktyk wpisujemy jedynie roboty konstrukcyjne wynikające
z w/w zależności.
W dzienniku praktyk nie wpisujemy właściwości materiałów lecz należy wskazać
i umiejscowić wykonywany element konstrukcyjny np. wykonanie ścian
ceramicznych warstwowych I pietra ściana w osi A-B , 1-3

edit
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 09 maja 2006, 18:47

autor: edit » 16 lut 2008, 21:21

Ponawiam pytanie/prośbę.
Czy ktoś, kto przeszedł już wpisy do dziennika, a dziennik pzeszedł weryfikację, mógłby mi podac jakieś przykładowe wpisy?
Bardzo proszę o pomoc, bo nie chcę popełnić błędu, który mi zostanie wytknięty przy weryfikacji.

pozdrawiam
mariusz

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 16 lut 2008, 22:15

witam. pietja27 chyba zabil Cie odpowiedzia,bo byla dluga i nie na temat{moze po czesci} wlasnie jestem po zlozeniu ksiazki do izby [specjalnosc instalacyjna wykonawcza],choc z moja bylo troche zamieszania.wzialem ja w 2001 r. po zakonczeniu technikum i prowadzilem do tej pory... obecnie skonczylem studia i jak wiesz,inaczej to sie liczy.Proponuje Ci poswiecic pol godziny,podskoczyc do Izby i dokladnie Ci powiedza,jak ma to wygladac,choc miedzy nami codziennie mowia co innego ;/ :) powodzenia

tomaszekp
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 01 kwie 2008, 9:09
Odnośnie dziennika

autor: tomaszekp » 01 kwie 2008, 9:27

Witam !

Ja prowadzę dziennik z praktyki projektowej którą w zasadzie teraz przerwałem bo zacząłem prowadzic praktykę wykonawczą w zakresie instalacyjnym. Pana pytania nurtowały mnie również bowiem w starym zeszycie praktyk (gdyż wystąpiłem o duplikat) było wpisane że ocena praktyki przez os. nadzorującą powinna być raz 3 m-ce. Teraz zauważyłem że już co m-c. Czy to nie przesada>? Poza tym miałem pewne wątpliwości co do prowadzenia książki w związku z czym napisałem zapytanie do OIIB. W odpowiedzi dostałem oczywiście nie jasną odpwiedź na zadane pytanie tylko przytoczone wyrywki z ustawy która w pewnych kwestiach jest lakoniczna i nie daje jasności sytuacji. A wracając do Pana pytanie jak wylewne powinny być wpisy to moim zdanie wystarczy 1 zdanie gdyż jak sam Pan widzi to jest utrudnianie życia innym.

Awatar użytkownika
deggial
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 867
Rejestracja: 17 mar 2008, 14:24
Lokalizacja: okolice Wrocławia

autor: deggial » 01 kwie 2008, 14:23

Wpisy raz w tygodniu - mają mieć sens, czyli krótka opisówka tego co się robi a nie np. wylewałem beton i koniec - jaki beton, ile, gdzie, coś o zbrojeniu itp. ale bez referatów. Potwierdzenia zgodnie z nowymi wymogami raz miesiącu kiedyś było raz na 3 m-ce. I nie zapominajcie o dokładnej opisówce inwestycji bo to sprawdza izba w stosunku do pozwolenia na budowę.

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 01 kwie 2008, 15:40

... no beton to nie to forum.. hehe ale masz racje... trzeba pisac duuuzo i w miare rzeczowo.a przepisy sie zmieniaja co i rusz i pewnie niebawem znowu sie zmienia jak sie minister zmieni ;/ ;)i raczej napewno nie na korzystniejsze dla polskich budowlancow . osobiscie zdaje egzam w maju b.r. i nie uwierzycie ile kurs przygotowujacy do tej przyjemnosci kosztuje ;/ / / . pozdrawiam

tomaszekp
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 01 kwie 2008, 9:09
Zapytanie odnośie renowacji

autor: tomaszekp » 02 kwie 2008, 7:10

Czy może mi ktoś udzielić odpowiedzi czy prace polegające na wykonaniu wykopów, wymianie armatury na wodociągu wraz z wykonaniem renowacji istniejącego przewodu metodą CIPP/CP (rękawem /rura w rurę) zaliczają sie do czasu praktyki zawodowej. Czy ktoś sie spotkał z tym że takowe wpisy w dziennik praktyk nie zostały mu zaliczone? Zaznaczam że roboty te realizowane są na zgłoszenie. Proszę o wypowiedzi. :D

ulala83
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 14 kwie 2008, 10:19
Lokalizacja: Warszawa

autor: ulala83 » 14 kwie 2008, 10:32

Czy ktoś mógłby przytoczyć na forum przykładową comiesięczną opinię osoby nadzorującej praktykę?

Z góry dziękuję za pomoc :)

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 14 kwie 2008, 20:36

.... praktycznie ta opinia to moze byc pare slow...ze roboty przebiegaly zgodnie z zasadamin sztuki budowlanej.... i podpis osoby nadzorujacej

ulala83
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 14 kwie 2008, 10:19
Lokalizacja: Warszawa

autor: ulala83 » 15 kwie 2008, 11:52

A w części projektowej, jak to by mogło wyglądać?

edit
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 09 maja 2006, 18:47

autor: edit » 04 sty 2009, 22:10

Ponownie odświeżam temat, bo widzę, że co jakiś czas pojawiają się nowe, cenne rady, które chętnie wykorzystam, bo zamierzam w końcu wypełnić ten dziennik.

pozdrawiam
Mariusz

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 06 sty 2009, 15:28

Wystarczy wpis "potwierdzam odbycie praktyki bez zastrzezeń" Tylko na zakończenie praktyk projektowej i wykonawczej musi być ocena prowadzącego, ostatniej osoby która nadzorowała praktykę.
Jeżeli pracowałeś przy realizacji kilku projektów na raz, to wpisz tak byś miał ciagłość, podobnie z wykonawstwem.
Ważne - osoba nadzorująca musi posiadać wykształcenie wyższe i uprawnienia bez ograniczeń. Inaczej nie uznają.

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 06 sty 2009, 17:17

.... i musi nalezec do wlasciwej izby inzynierow bud.

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 06 sty 2009, 20:57

musi należeć do izby inżynierów, właściwość tu nie ma nic do rzeczy.
Możesz odbywać praktyki w Zakopanym, być zameldowanym w Gdańsku, a nadzorujący może być rodem z Garwolina. Ważne by był członkiem izby w czasie odbywania twoich praktyk.


Wróć do „Kanalizacja i odwodnienia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości

Gotowe projekty domów